Mikkelin veroprosenttiin ja kiinteistöveroihin korotuksia

Uutiset

Mikkelin kaupunki tasapainottaa taloutta ja uudistaa hallintorakenteensa. Kestävän kasvun ja asukkaiden, elinkeino- jen ja ympäristön hyvinvointistrategian toteuttamista jatketaan. Tuloverotusta ja kiinteistöverotusta korotetaan maltillisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava Etelä- Savon sote-alue aloittaa toimintansa ja maakunnallista sote-uudistusta valmistellaan. Vuoden 2017 asuntomessut järjestetään Mikkelissä.

Taloudessa tavoitteena nollatulos, investoinnit kasvattavat velkamäärää
Vuodelle 2017 on budjetoitu toimintatuloja 111,7 miljoonaa ja toimintakuluja 408,1 miljoonaa euroa. Toimintakate on 296,4 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat 114 miljoonaa ja verotulot 199,6 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä kasvaa tilikauden aikana 3 770 euroon asukasta kohden investoinneista johtuen. Kaupungin hallintorakenne ja johtamisjärjestelmä uudistuu, hallintorakenneuudistuksen mukainen toiminta käynnistyy seuraavan valtuustokauden alussa kesäkuussa 2017. Palveluverkon tar- kastamista jatketaan, hallinnollisten tukipalveluiden toimintaa kehitetään edelleen ja toimitilo- jen käyttöä tehostetaan. Eläköitymisten yhteydessä tehtävät pyritään järjestelemään sisäisesti. Tuloja lisätään nostamalla tuloveroprosenttia 0,25 prosenttiyksiköllä ja kiinteistöveroja 0,05- 0,30 prosenttiyksiköllä. Investointien nettotaso on vuonna 2017 noin 31,5 miljoonaa euroa. Keskeisiä hankkeita ovat uuden taidemuseon rakentaminen, viitostien perusparannus välillä Mikkeli- Juva ja Areenan osakkeiden hankinta. Lisäksi jatketaan muun muassa uuden jätevedenpuhdistamon rakentamis- ta, Rantakylän koulun peruskorjausta ja laajennusta, Naisvuoren uimahallin peruskorjausta sekä raviradan alueen pysäköintijärjestelyjä. Viitostien perusparannus Mikkelin kohdalla saatetaan loppuun.

Asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointia edistetään
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutetaan kokoamalla peruster- veydenhuollon toiminnot ja osa sosiaalitoimen palveluista Mikkelin keskussairaalan alueelle. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2017. Kuntayhtymän ja kaupungin yhteistyö on keskeisessä roolissa asukkaiden hyvinvoinnin lisäämisessä. Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään edelleen vakiinnuttamalla Lupaus 2016 -ohjelman toiminta kaupungin toiminnaksi. Elinkeinotoimintaa kehitetään ja työllisyyttä edistetään elinkeino- ja työvoimapoliittisen ohjelman mukaisesti. Vuoden 2017 asuntomessut järjestetään Mikkelissä, rakentamisessa on panostettu luontoarvojen säilymiseen. Ympäristön hyvinvointiin panostetaan myös EcoSairila-hankkeella, jonka tavoitteena on luoda Metsä-Sairilan alueelle kansallisesti ja kansainvälisestikin ainutlaatuinen ympäristöliiketoiminnan keskus ja kehittämisympäristö