Mikkelin kaupungin ehdotetut talouden sopeuttamistoimenpiteet

Uutiset

Kokouksessaan 16.5.2016 Mikkelin kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ehdotukset talouden tasapainottamistoimenpiteiksi ja päätti, että asiaan palataan 6.6.2016 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Tasapainoisen kasvun ja talouden työryhmä on valmistellut talouden tasapainotuksen toimenpideohjelmaa. Toimenpiteet on jaoteltu toimialoittain. Toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat tuottavuuden lisäämiseen, palvelutarjonnan supistamiseen, palveluverkon keskittämiseen ja henkilöstömäärän vähentämiseen.

Pyrkimyksenä on, että kaikki tasapainotusohjelman toimenpiteet viedään päätöksentekoon mahdollisimman nopeasti. Erityisesti panostetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveyshuollon yhteistyön kautta saatavien tasapainotustoimenpiteiden toimeenpanoon. Tämä on keskeistä sen vuoksi, että uudelta ESSOTE-kuntayhtymältä odotettu kustannusten hillintä toteutuu mahdollisimman nopealla aikataululla.

Mikäli hallinnon uudistamisen ja talouden tasapainottamiseen tähtäävät keinot eivät lähde etenemään suunnitellusti, on taseen ylijäämien turvaamiseksi ryhdyttävä nopeavaikutteisin toimenpiteisiin, kuten rekrytointikiellot tai henkilökunnan lomautus vuonna 2017. Lisäksi ilman tasapainotustoimenpiteiden onnistumista joudutaan tulevina vuosina turvautumaan merkittäviin kiinteistö- ja tuloverojen korotuksiin, mikä osaltaan hidastaa talouden elpymistä.

Toimenpide-ehdotuksia

 Toimenpide-ehdotuksiin kuuluu muun muassa henkilöstön harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden pitäminen ja toisaalta sairauspoissaolojen vähentäminen. Työturvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota työtapaturmien välttämiseksi.

Vuoden 2017 talousarviovalmisteluun etenevät Kalevankankaan ja Lähemäen kirjastojen lakkauttaminen sekä itsepalveluajan lisääminen Otavan ja Haukivuoren kirjastoihin. Vuoden 2018 talousarviovalmisteluun kuuluvat jo Runeberginaukion urheilutalon toiminnan lakkauttaminen Areenan valmistuttua sekä Siekkilän koulun liikuntatiloista luopuminen.

Päivähoidon osalta subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan ja päivähoitomaksujen korottamisesta tehdään päätös eduskunnan päätöksen jälkeen. Myös varhaiskasvatuksen ryhmäkokomuutos kuuluu toimenpide-ehdotuksiin.

Ensi vuoden talousarvion valmisteluun on listattu myös lukiokoulutuksen uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä sekä Ristiinan lukion yhdistäminen Mikkelin lukioon.

Teknisen toimen osalta toimenpide-ehdotuksiin kuuluvat muun muassa metsien hakkuutuoton lisääminen, konsulttikulujen karsiminen ja lehti-ilmoitusten minimointi.

Listaus toimenpiteistä vuosille 2016–2020 kokonaisuudessaan tulee olemaan luettavissa kaupunginhallituksen 16.5.2016 kokouksen pöytäkirjan liitteenä.