Epävarmuus jatkuu Etelä-Savon taloudessa lähitulevaisuudessa, valoisampia näkymiä pilkahtelee (Etelä-Savon ELY-keskus)

Uutiset

Talous- ja työllisyystilanne on syksyn ja talven aikana edelleen heikentynyt. Yleistä tunnelmaa Etelä-Savon alueen kehitysnäkymissä voi luonnehtia huolestuneeksi. Työttömien määrä on kasvanut eikä selkeää kään­nettä ole näköpiirissä. Työmarkkinoiden rakennemuutos näkyy työpaikkojen lopullisena häviämisenä muun muassa koulutus- ja viestintäaloilta, ja lisäksi työvoiman kysyntään luovat oman varjonsa sekä valtionhallinnon että kuntasektorin talousvaikeudet ja työvoiman vähentämispaineet.  Yritysrahoituksen kysyntä säilyi aivan ke­vään korvalle saakka vähäisenä – helmikuun aikana kysyntä on kuitenkin selvästi vilkastunut aiemmasta.

Kaivattuja positiivisia näkymiä arvioidaan avautuvan puun kysynnän kasvusta muun muassa biotuotteiden valmistuk­seen. Uutisoidut investointisuunnitelmat ovat luoneet metsäsektorille positiivisia odotuksia ja myös toteu­tunut kehitys on ollut moniin muihin toimialoihin verrattuna positiivisempaa. Teknologiakonserni Andritzin tekemä aiesopimus Metsä Fibren kanssa tehtaiden päälaitetoimituksesta tuo Savonlinnan seudulle ja alu­een metallialan alihankkijoille valoa ja kasvun odotusta tulevaisuuteen. Uusien yritysten perustaminen on säilynyt taantumankin aikana suhteellisen hyvällä tasolla, mikä luo uskoa tulevaan kehitykseen. Elinkei­noelämän rakenteellinen muutos tuo myös tilaa uudelle yritystoiminnalle ja uusille liiketoimintamahdolli­suuksille, joita tässä tilanteessa kaivataan.

Etelä-Savon alueellisia, lyhyen aikavälin kehitysnäkymiä arvioitiin ELY-keskuksen johdolla helmikuussa laa­jan asiantuntijajoukon voimin osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta.

Rakennusalalla suhdannenäkymä on vain tyydyttävä ja piristymistä kaivataan – painopiste rakentamisessa on siirtymässä hankekooltaan pienempään ja erityisesti korjausrakentamiseen. Kaupan, matkailun ja mui­den palveluiden aloilla näkymät ovat heikentyneet yksityisen kulutuksen laskiessa kotimaisten kuluttajien supistuvan ostovoiman ja Venäjän kiristyneen tilanteen myötä.

Työttömyys maakunnassa on ollut jatkuvassa kasvussa vuodesta 2008. Suhdannetaantuman pitkittyminen on johtanut paitsi siihen, ettei määräaikaisia työsuhteita jatketa, myös lukuisiin irtisanomisiin pitkistä työ­suhteista. Työvoiman kysynnän heikkeneminen näkyy erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja vajaakun­toisten työnhakijoiden työttömyyden kasvuna ja pitkittymisenä.