Vapaan kansalaistoiminnan puolesta toimiva pitäjälehti

Kirjoittaja

Toimitus- sivu 3

Toimitus has 100 articles published.

Etelä-Savossa jäiden paksuus 44–56 senttimetriä

Uutiset

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta maanantaina 13.3.2017 neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 44–49 senttimetrin välillä. Jää koostui mittauspaikoissa pääosin teräsjäästä. Kohvajäätä oli kokonaisjäänpaksuudesta 4–8 senttimetriä. Jään päällä oli lunta mittauspaikasta riippuen 2–4 senttimetriä. Tällä hetkellä jäät ovat useimmissa mittauskohteissa hieman paksumpia ajankohdan keskiarvoon verrattuna.

Valtakunnallisilla jäähavaintopaikoilla mittaukset tehtiin 10.3.2017. Haukivedellä Savonlinnan Oravissa kokonaisjäänpaksuus oli 56 cm, eli jää oli +8 senttimetriä paksumpaa ajankohdan keskiarvoon nähden. Haukivuoren Kyyvedellä kokonaisjäänpaksuus oli 51 senttimetriä ja jää oli vastaavasti -1 senttimetriä ohuempaa pitkän aikavälin keskiarvoon nähden. Edelliseen mittaukseen (28.2.) verrattuna Haukivedellä jää oli vahvistunut kaksi senttimetriä ja Kyyvedellä yhden senttimetrin. Seuraavat mittaukset näissä kohteissa tehdään 20.3.2017.

Viime päivinä sää on ollut keväisen lämmintä. Ilman lämpötila on päivisin ollut useita asteita nollan yläpuolella, mikä on näkynyt lumen sulamisena. Öisin on yleisesti kuitenkin ollut pakkasta. Sääennusteen mukaan lämpötilojen osalta tilanne pysyy lähipäivät suurin piirtein samanlaisena, eikä jäänpaksuuksissa ole odotettavissa suuria muutoksia. Jään heikkeneminen kiihtyy erityisesti sen jälkeen kun jäällä oleva lumi on sulanut. Tällöin voimistuva auringonsäteily ja mahdolliset vesisateet pääsevät heikentämään jään pintakerrosta.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtaavissa paikoissa.

Vaikka jäät ovat monin paikoin suhteellisen vahvoja, tulee jäällä kulkiessa välttää salmi- ja virtapaikkoja. Ne ovat tällä hetkellä sulia tai jää on heikkoa.

Vastuullinen jäällä liikkuja ei häiritse norppaemon ja vastasyntyneen kuutin pesintää

Uutiset

Jokaisen jäällä liikkuvan on tärkeää nyt kevätalven aikana välttää liikkumista norpan pesimäalueiden saarten ja luotojen rannoilla, jotta ei aiheuta häiriötä niillä sijaitseville pesäkinoksille ja norpan pesinnälle. Erityisen tärkeää on välttää moottoriajoneuvoilla ajoa, koska niiden ääni ja tärinä kantautuvat kauas.

On menossa neljäs talvi peräkkäin kun saimaannorpille on kolattu apukinoksia luonnon lumen puuttuessa. Nämä noin 24 lumikuution kokoiset pesäkinokset näkyvät usein jo maisemassakin. Näin norpan suojelussa ollaan ilmaston muutoksen myötä siirtymässä aikaan, jolloin pesien paikat ovat yhä useammin ihmisen havaittavissa. Meidän jokaisen jäällä liikkuvan omalla vastuulla on, miten pesintä lopulta onnistuu, selviääkö kuutti ensimmäisistä kuukausistaan vai löytyykö se pesälaskennassa kuolleena. Jokaisen Saimaalla lomailevan tai asuvan pitäisi siis osata käyttäytyä niin, ettei tietoisesti eikä tietämättään aiheuta pesimäaikaan häiriötä.

Alueet, joilla moottoriajoneuvoilla liikkuminen on kielletty
Moottoriajoneuvoilla jäällä liikkuminen on kiellettyä tällä hetkellä osalla Haukivettä, joka on yksi tärkeimmistä saimaannorpan lisääntymisalueista. Kielto on voimassa vuosittain 1.1.-30.4. välisen ajan. Kieltoalue koostuu Linnansaaren kansallispuistoon sisältyvistä valtion vesialueista sekä yksityisistä vesialueista näiden länsipuolella. Valtion vesialueilla kielto perustuu kansallispuiston järjestyssääntöön. Rantasalmen Porosalmen matkailualueen ja Linnansaaren väliselle alueelle ELY-keskus asetti maastoliikennelain mukaisen kiellon Rantasalmen kunnan esityksestä vuonna 2014. Kielto perustuu Porosalmen alueen matkailun kasvuun ja lisääntyvään jäällä liikkumiseen. Kielto ei koske Haukiveden ylittävää 50 metriä leveää kulkuväylää, joten itä-länsisuunnassa Porosalmen ja Oravin välillä on moottoriajoneuvolla ajaminen mahdollista retkiluistelureitti huomioon ottaen. Samoin reitti Mustalahden venesataman ja Porosalmen välillä on kiellon ulkopuolella.

Kiellossa on muitakin poikkeuksia
Haukiveden maastoliikennekielto ei koske ammattikalastuksen vaatimaa kulkemista moottoriajoneuvolla eikä metsätalouden harjoittamiseksi välttämätöntä kulkemista. Niin ikään rajoitusalueen sisään jääville yksityisille kiinteistöille välttämätön kulkeminen on sallittua. Kielto ei myöskään koske syväväylän turvalaitteiden kunnossapitoa eikä poliisin, sairaankuljetuksen tai palo- ja pelastustoimen tehtäviä tai muita virkatehtäviä. Kieltoa valvoo poliisi.

Kuutin imetys päättyy usein kylmään kylpyyn
Saimaannorpan pesimärauha häiriintyy helposti vieraista äänistä tai askelten tärinästä. Ne aiheuttavat pakoreaktion. Emon usein toistuvat pakoon sukeltamiset haittaavat imetystä, minkä seurauksena poikasen vieroituspaino jää alhaiseksi ja hengissä säilymisen mahdollisuus pienenee. Kuutin usein toistuvat sukeltamiset voivat aiheuttaa kuutin kylmettymisen ja kuoleman. Pesinnän häiriö verottaa kantaa, jos se aiheuttaa pesäpoikaskuolleisuutta. Pesinnän kannalta erityisen haitallista on moottorikelkkailu, sillä kelkan melu kantaa kauas. Nopeasti liikkuva kelkkailija saattaa pahimmillaan häiritä useitakin pesiviä norppia yhdellä ajelulla. Häiriöetäisyydeksi on arvioitu kelkoilla noin 500 metriä, autolla vähemmän.

Rajoituksia vain matkailukeskittymien lähelle
Etelä-Savon voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu muutamia matkailupalvelujen alueita, joiden lisärakentaminen kasvattaa häiriöriskiä saimaannorpan pesinnälle. Porosalmen tapauksessa kaavan vaikutusten arviointi osoitti, että liikkumisrajoitus moottoriliikenteelle on tarpeellinen. Puumalaan Lietveden Pistohiekalle on vireillä matkailukaava, jonne on myös esitetty moottoriliikennekieltoa norpan pesimäaikaisen häiriöriskin vähentämiseksi. Tiedottamisella ja vastuullisella käytöksellä tulisi päästä siihen, että rajoituksia ei muualle tarvitakaan.

Jäillä haastavat olosuhteet Itä-Suomessa

Uutiset

Itä-Suomen poliisilaitos haluaa varoittaa järven jäällä liikkuvia haastavista olosuhteista. Runsas lumisade on kerännyt jopa useamman kymmenen sentin lumikerroksia jäälle ja lumen alle jään päälle on saattanut nousta saman verran vettä.

Yhdessä lumi ja vesi muodostavat moottorikelkoille haastavat olosuhteet. Aiemmin ajettu reitti kantaa hyvin, mutta reitiltä sivuun ajettaessa kelkka saattaa pudota syvään hyhmään joka jumittaa kelkan paikalleen. Käsivoimin kelkan poissaaminen on liki mahdotonta.

Lisäksi runsas lumisade on piilottanut erilaisia epätasaisuuksia ja virtapaikkojen heikkoja jäitä. Tämä voi aiheuttaa kelkan yllättäviä pomppuja ja kyydistä putoamisia tai heikoille jäille ajamisia.

Samoin ongelmiin voi joutua suksilla tai jalkaisin jäällä liikkuva. Liikkuminen upottavalla pohjalla on raskasta ja aikaa vievää. Kylmä vesihyhmä saattaa yllättää ja aiheuttaa paleltumia. Pahimmassa tapauksessa jäältä ei jakseta omatoimisesti pois. Kelkkoja on jouduttu vetämään pois jäältä traktorilla ainakin Pohjois-Savossa.

Poliisi haluaa muistuttaa viestivälineiden ja kunnollisten varusteiden merkityksestä jäällä liikuttaessa.

Vesillä menehtyi viime vuonna 48 henkilöä

Uutiset

Vuonna 2016 huviveneilyssä menehtyi 48 henkilöä eli 8 enemmän kuin edellisvuonna. Suurin osa onnettomuuksista sattui moottori- tai soutuveneissä ja yleisin syy onnettomuuteen oli veneen kaatuminen tai kallistuminen.

Suomen sisävesialueilla menehtyi 42 henkilöä. Erityisen synkältä tilastot näyttävät Kymijoen vesistön osalta, jossa vuonna 2015 menehtyneitä oli 4 ja vuoden 2016 alustavissa tilastoissa määrä on 15. Kymijoen vesistö on yksi Suomen suurimmista, sisältäen järvistä mm. Päijänteen, Keiteleen ja Puulan.

Suomen merialueilla vesiliikenteessä menehtyneiden määrä taas puoliintui edellisvuodesta. Vuonna 2016 Suomen merialueilla menehtyi 6 henkilöä. Vuonna 2015 lukumäärä oli 12.

”Alkuvuoden tilastot antoivat odottaa paljon pahempaa lopputulosta, sillä elokuun loppuun mennessä menehtyneitä oli jo saman verran kuin vuonna 2015. Onneksi loppuvuosi meni vesillä odotettua paremmin. Erittäin hyvänä tuloksena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että Suomenlahdella ei menehtynyt ainuttakaan veneilijää koko vuonna”, toteaa Trafin yksikönpäällikkö Ville Räisänen.

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien pääsyy vesillä on veneen kaatuminen tai kallistuma, jonka seurauksena on jouduttu veteen eikä ole kyetty pelastautumaan. ”Toistan tätä samaa joka vuosi, mutta yksinkertaisilla keinoilla olisi voitu säästää useita henkiä. Suurimman osan menehtyneistä olisi pelastanut päälle oikein puetut pelastusliivit eikä uimataidon merkitystä sovi unohtaa”, muistuttaa Räisänen: ”Lisäksi vuosittain on joitakin tapauksia, joissa hätäkatkaisimen käyttö olisi mitä todennäköisimmin auttanut pelastumaan.”

Tiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin vesiliikenneonnettomuuksiin sekä mediaseurantaan.

Anttolaan uusi Matkahuolto-asiamies

Uutiset

Anttolan SEO-huoltoasema (Anttolan Autohuolto ja Kahvio Ky) aloittaa toiminnan Matkahuolto-asiamiehenä keskiviikkona 8.helmikuuta 2017. Palveluvalikoimaan sisältyy Matkahuollon Pakettipalvelut. Alueen nouto- ja jakelupalveluista vastaa Mikkelin Matkahuolto.

SEO-huoltoasema sijaitsee osoitteessa Mikkelintie 63, 52100 Anttola ja vastaa puhelinnumerossa (015) 450 681. Asiamiehen palveluajat ovat maanantaista perjantaihin klo 7 – 20, lauantaisin klo 8 – 20 ja sunnuntaisin klo 9 – 20.

Nouto- ja jakelupalveluiden kuljetustilaukset voit tehdä helposti ja nopeasti sähköpostilla osoitteeseen kuljetus.mikkeli@matkahuolto.fi tai puhelimitse
numerossa 020 710 5464.

Vanhalle hoville löytyi ostaja – kiinteistö myydään matkailuyrityskäyttöön

Uutiset

Teknisen lautakunnan jaosto puoltaa myyntiä,
lopullisen päätöksen tekee kaupunginhallitus

Teknisen lautakunnan jaosto puoltaa Anttolan Vanhan Hovin alueen myymistä rakennuksineen korkeimman tarjouksen tehneelle tarjoajalle kauppahinnalla 400 000 euroa ja saattaa asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Mikkelin kaupungin tilakeskus on myynyt Anttolan Vanhaa Hovia sekä muita kohteeseen liittyviä rakennuksia Huom!-kiinteistövälitysliikkeen kautta. Kohteessa sijaitsevat Hovin päärakennus, Wanhan Hovin majatalo, Hovin teollisuustilat, Hovin Väentupa ja muita yksittäisiä rakennuksia pihapiirissä.

Päärakennus on alun perin 1800-luvun lopussa rakennettu, osin kaksikerroksinen, hirsirunkoinen, lautaverhoiltu kartanorakennus. Rakennus on saneerattu vuonna 2001 ja se on toiminut mm. koulutus-, juhlaja pitopalvelutilana. Kaupan toteutumisen ehtona on kuntoarvion päivittäminen.

Rakennukset vaativat kunnostusta
Wanhan Hovin majatalossa on hostellityyppisiä huoneita sekä yhteiskäyttöisiä tiloja. Väentuvassa on yksi asuinhuoneisto. Muut rakennukset kohteessa ovat heikkokuntoisia. Päärakennuksessa on vuonna 2016 jäätynyt vesilinja. Vaurioiden yksityiskohtaista laajuutta ei ole selvitetty.

Kohteen kaksi rakennusta, päärakennus ja majatalo, ovat päällisin puolin siistit, mutta rakennuksina sekä tekniikaltaan jo ikääntyneet. Päärakennuksella on suojelumerkintöjä. Kauppaan sisältyy noin 5.000 m²:n suuruinen määräala rakennuksineen ja liittymineen. Raksystems Insinööritoimisto Oy on tehnyt Hovin päärakennukseen kuntotarkastuksen kesäkuussa 2014. Muita rakennuksia ei ole kuntotarkastettu. Kaupan toteutumisen ehtona on päärakennuksen kuntoarvion päivittäminen sekä kuntoarvion laatiminen Wanhan Hovin majataloon.

Suunnitteilla matkailutoimintaa
Kiinteistö myydään matkailuyrityskäyttöön. Voittavan tarjouksen on tehnyt Victorian Rose Oy, joka omistajia ovat sisarukset Kaisa Paulavirta ja Elina Lehtonen. Ostajien suunnitelmissa on säilyttää Hovinmäen ainutlaatuinen tunnelma. Ostajilla on perhetaustansa kautta kokemusta matkailuyrityksen pyörittämisestä. Toiveissa on aloittaa toiminta jo ensi kesänä, mikäli asiat sujuvat suunnitelmien mukaan.

Vuoden 2016 tulipaloissa kuoli 82 ihmistä – Palokuolemien määrä kääntyi joulukuussa äkkinousuun

Uutiset

Tulipaloissa kuoli viime vuonna 82 ihmistä. Vielä marraskuussa näytti siltä, että palokuolemien määrä on pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta joulukuun neljätoista tapausta vetivät tilaston nousuun. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön seurannan mukaan vuoden 2016 palokuolemaluku on neljä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Syksyllä alkoi näyttää, että vuonna 2016 palokuolemia olisi jälleen edellistä vuotta vähemmän. Marraskuun loppuun asti määrä olikin kohtuullinen. Heinäkuu oli erityisen positiivinen poikkeus tilastoinnin historiassa. Ensimmäistä kertaa ei kukaan kuollut tulipaloissa kalenterikuun aikana. Joulukuun 14 tapausta vetivät lukemat parin edellisen vuoden määriä synkemmäksi.

– Nämä luvut menevät vielä normaalin tilastollisen vaihtelun piikkiin, eivätkä muuta sitä tosiasiaa, että paloturvallisuus on muutaman viime vuoden aikana selvästi parantunut, painottaa SPEKin turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino. Palokuolemien viiden edellisen vuoden keskiarvo oli vuosikymmenen vaihteessa tasan sata, nyt alle 80.

Myös niin rakennuspaloja kuin asuntopaloja oli vuonna 2016 hienoisesti edellisvuotta enemmän. Rakennuspaloja ja -palovaaroja oli viime vuonna noin 5500, lisäystä noin 300. Asuinrakennuspaloja taas oli reilut 3100, lisäystä noin 260. Tulipaloluvutkin ovat parantuneet viime vuosina.

– Muutama vuosi sitten paloautot lähtivät Suomessa hälytyskeikalle koteihin kymmenen kertaa joka päivä. Nyt luku on noin kahdeksan. Kehitys on ollut hyvää ja nopeaa. Parantamisen varaa kuitenkin on, koska suurin osa tulipaloista johtuu ihmisen omasta toiminnasta, sanoo Ilpo Leino.

Tiedot palokuolemista perustuvat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mediaseurantaan ja pelastusalan Pronto-tietokantaan, tiedot rakennuspaloista jälkimmäiseen.

Harvionselällä vaarallinen railo- liikenne jäätiellä poikki

Uutiset
  • kelkka.jpg
    Maanantaina 9.1. railoon uponnut moottorikelkka. Kuva: Teuvo Kämppi
  • kelkka-2.jpg
    Tiistaina 10.1 railoon uponnut kelkka. Kuva: Teuvo Kämppi

Anttolan kirkonkylältä Paajalalansaareen ja Piekäläsaaren johtavan jäätien kohdalle on avautunut railo. Railo sijaitsee Jaaninniemen ja Pappilansalmen välillä. Railoon on ajanut kaksi kulkupeliä, moottorikelkka eilen maanantaina ja  tänään aamupäivällä. Molemmista selvittiin kastumisella ilman henkilövahinkoja. Kelkat ja varusteet on saatu ylös. Railon sijainti on merkitty ja varmuustoimenpiteenä jäätien molemmissa päissä on puomit, joilla varoitetaan vaarasta ja pyritään estetämään liikenne tiellä.

Tänään puolenpäivän tienoilla jäällä liikkuja ajoi railoon mönkijällä Lepänselällä Tynnörsaaren lähistöllä. Kuljettaja oli päässyt itse vedestä pois ja odotti jäällä pelastajia. Tynnörsaaren luona oleva railo on noin 4 metriä leveä ja se ulottuu melkein koko selän poikki.

Myös Piekälänsaaren lähellä, Kiukuanselällä on avautumassa railo, joka on jäällä liikkujille vaarallinen. Jään paksuus Harviolla ja Kiukuanselällä on 20-30 cm:n luokkaa. Nopeasti lämmennyt sää voi synnyttää uusia railoja laajoille selkävesille ja lauha sää sulattaa lumen jään pinnalta jolloin railoja on vaikea erottaa.  Jäällä liikkuessa on nyt syytä olla todella varovainen.

Jään kokonaispaksuus Etelä-Savossa 25-35 cm riippuen mittauskohteesta 

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta tiistaina 10.1.2017 neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 25-32 cm:n välillä. Jää koostui mittauspaikoissa lähes yksinomaan teräsjäästä. Jään päällä oli lunta mittauspaikasta riippuen 2-9 cm. Jäät ovat useimmissa mittauskohteissa hieman paksumpia ajankohdan keskiarvoon verrattuna. Maakunnan lounaisosassa jäänpaksuus on ajankohdan keskiarvon tasolla. Jäät ovat vahvistuneet tammikuun alun pakkasten vaikutuksesta.

Myös valtakunnallisilla jäähavaintopaikoilla mittaukset tehtiin tiistaina 10.1. Savonlinnan Oravissa Haukivedellä kokonaisjäänpaksuus oli 35 cm. Mikkelin Haukivuoren Kyyvedellä kokonaisjäänpaksuus oli vastaavasti 30 cm.

Sääennusteen mukaan ilman lämpötila on pääosin pakkasen puolella seuraavat 10 vuorokautta ja odotettavissa on myös lumisateita. Jäät vahvistuvat pikkupakkasillakin, varsinkin kun lumipeite jään päällä on vielä suhteellisen ohut.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtaavissa paikoissa. Niitä tulee jäällä kulkiessa välttää.

 

Jäät monin paikoin heikkoja sisävesillä Etelä- ja Keski-Suomessa

Uutiset

Joulukuun alkupuolen pakkaset ovat jäädyttäneet sulina olleita vesistöjä maan etelä- ja keskiosassa. Alueelliset vaihtelut ovat kuitenkin suuria vesistöjen koosta ja syvyydestä riippuen.  Jäät ovatkin paikoin heikkoja ja jäällä liikkumista tulisi välttää.

Suurten järvien selkävedet ovat vielä sulina maan etelä- ja keskiosassa. Selkävesien jäätyminen vaatii pitkän tai kovan pakkasjakson sekä tyynen sään.

“Heikkoja jäitä tulee varoa etenkin maan etelä- ja keskiosassa, sillä suuren alueellisen vaihtelun vuoksi kantavan jääpeitteen arviointi on vaikeaa. Vaikka jäätä on paikoin paksulti rannan tuntumassa, ulompana jää voi olla erittäin heikkoa tai vielä sulaa”, sanoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Jäällä liikkuessa tulee aina varmistua, että jää on tarpeeksi paksua koko kulkumatkalla.

Joulukuun 10. päivänä jäätä pystyttiin mittaamaan pohjoisessa sekä monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa suuria järviä lukuun ottamatta. Lapissa järvijään paksuudet olivat pääosin 25-30 cm, mutta esimerkiksi Inarijärven selkävedet jäätyivät vasta joulukuun alussa. Kainuussa järvien jäänpaksuus oli pääosin 15-30 cm. Maan etelä- ja keskiosassa jäätä oli enimmillään paikoin yli 20 cm, mutta yleisesti vähemmän.

Ihminen voi paremmin kun asuminen on yhteydessä luontoon

Uutiset

Suomalaisten haave asumisesta luonnon lähellä ei ole kuollut. Tätä kertovat sekä viime aikoina asiasta tehdyt tutkimukset että ne asukkaat, jotka rakentavat tällä hetkellä unelmatalojaan Mikkelin asuntomessualueelle.

Mikkelin Kirkonvarkauteen syntyy uusi asuinalue, jossa luonto on lähellä. Marja- ja sienimetsälle pääsee suoraan kotiovesta, ikkunoista avautuu Saimaan järvimaisema, kuntopolut ja -ladut kulkevat vieressä ja kuitenkin Mikkelin kaupungin keskusta on saavutettavissa kolmen kilometrin päässä kaikkine palveluineen.

– Asuntomessut auttavat synnyttämään asuinympäristöjä, joissa ihminen voi hyvin. Pohdimme paraikaa eri näkökulmista millainen vaikutus asumisella on ihmisen hyvinvointiin. Tutkimusnäyttö luonnon terveys- ja hyvinvointihyödyistä on kasvanut ja tutkimustulokset puhuvat sen puolesta, että luonnonläheisyys auttaa ihmistä voimaan paremmin. Nyt haluamme nostaa tämän esille Mikkelin messualueen kautta, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala kertoo.

Luonnon terveysvaikutukset syntyvät monen eri kanavan kautta. Tutkimusnäyttö luonnon terveys- ja hyvinvointihyödyistä on kasvanut viime vuosina.

– Tekemiemme tutkimusten mukaan luontoalueet houkuttelevat ihmisiä ulkoilemaan, mikä edistää fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja vihreän ympäristön rentouttava vaikutus parantaa mielialaa ja palauttaa stressistä, tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskukselta kertoo.

Mikkelin kaupunki pääsee Asuntomessujen kautta tuomaan esille omat vahvuutensa, jotka osuvat myös tämän hetkiseen tietoon ihmisten asumispreferensseistä. Mikkelin kaupungissa pääsee asumaan luonnon keskelle, puhtaaseen ja rauhalliseen ympäristöön, mutta samalla lähellä kaupungin keskustaa ja palveluita.

– Me tarjoamme suomalaisen unelman: koti järven rannalla keskellä kaupunkia. Kirkonvarkaudessa Saimaan rannalla, kuten koko Mikkelissä, voi asua lähellä luontoa ja silti kaupungin palvelujen äärellä, toteaa Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen.

ASUNTOMESSUT MIKKELISSÄ FAKTAT:
Messualue 15 hehtaaria
Neljä korttelialuetta: 30 messukohdetta, joista 5 omarantaista pientaloa ja 8:lla Saimaan järvimaisemanäkymä, 5 puistoa. Kaavavaiheessa on kunnioitettu luontoarvoja sekä säilytetty puustoa ja saraa liito-oravan ja viitasammakkolöydösten vuoksi.

 

Mene Ylös